Скупштина

Скупштина је највиши орган одлучивања Студентске уније. Скупштину чине сви чланови али право одлучивања (гласа) се стиче ангажовањем на пројектима. Да би члан имао право гласа мора да буде учлањен бар шест месеци и да испуни услов ангажовања на бар једном пројекту СУЕТФ-а у претходиних годину дана. Једном годишње скупштина бира руководство СУЕТФ-а, односно председника, извршни и надзорни одбор.

Извршни одбор

Извршни одбор је управни и оперативни орган Студентске уније. Састоји се углавном од пет чланова које бира Скупштина једном годишње. Извршни одбор доноси годишњи план рада, има редновне састанке, бар једном недељно и стара се о успешној реализацији свих активности.

Надзорни одбор

Надзорни одбор је надзорни орган удружења. Састоји се од три члана која бира скупштина и контролише рад Извршног одбора, употребу финансијских средстава и управља имовином Студетске уније.